wersja: normalna | kontrastowa rozmiar czcionki: A A A

O projekcie

Celem projektu jest wytworzenie a następnie przetestowanie, modyfikacja w ponadnarodowym konsorcjum publiczno - prywatnym nowych narzędzi wspierających proces aktywizacji oraz rozwój kompetencji społecznych przydatnych m.in. na rynku pracy wśród polskiej młodzieży NEET i ich wdrożenie przez minimum 16 podmiotów działających na rzecz NEET na terytorium całego kraju

Uczestnicy projektu

Grupy docelowe objęte wsparciem w ramach projektu:

NR1: odbiorcy ostateczni - 60 osób w wieku 15-29lat nie uczestniczące w kształceniu, szkoleniu i nie pracujące (osoby bezrobotne lub bierne zawodowo) minimum 4 tygodnie przed przystąpieniem do projektu, zamieszkujące województwo podkarpackie

NR2: użytkownicy (kadra) - 70 osób w wieku 18+,osoby działające (np.wolontariusze i/lub pracujące i/lub samozatrudnione i/lub inne formy) z młodzieżą ,w tym NEET (np. w ramach edukacyjnych form i/lub pozaform. i/lub nieform. i/lub aktywizacji społ. i/lub zaw. i/lub eduk. i/lub na rzecz włączenia społ i/lub rozwoju osobistetgo i/lub edu kulturalnej i/lub in) i w różnych podmiotach (np.publicznych, prywatnych, NGO, grup wsparcia, kołach,i innych), w tym potencjalni NEET Mentorzy, którzy w działaniach na rzecz młodzieży NEET (zarówno w swojej działalności zawodowej, jak i pozazawodowej) będą mogli skorzystać z produktów wytworzonych w projekcie zamieszkałych w województwie podkarpackim i małopolskim oraz w całej Polsce

NR3: użytkownicy (instytucje)-minimum 16 podmiotów pracujących z młodzieżą prywatnych/niepublicznych/publicznych, różnej wielkości i formy prawnej [jak: instytucje edukacyjne (np. szkoły i uczelnie wyższe, muzea) i/lub rynku pracy (np. PUP/OHP/Agencje Zatrud./Instytucje szkol./Akademickie Biura Karier/inne) i/lub pomocy społecznej ( np. OPS/ROPS/PCPR/Domy pomocy społ./Ośrodki wsparcia/in) i/lub NGO(np. stowarzysz i fundacje działające statutowo na rzecz młodzieży/inne)].Siedziba w Polsce